பிராத்தனை !

அரசியல் ஊனமாகி

பொருளாதாரம் ஈனமாகி

பொருள் - தாரமாகி

தாரம் - பொருளாகி

மனிதம் ,

மறுத்துவிட்ட தேசத்தில்

சமாதானம் ,

புறாக்களின் இறக்கைகளுக்குள்

மட்டும் முடங்கி கிடக்கிறது .....


ரோஜாச் செடிகளில் - இன்று

பூக்கள் மலர்வதில்லை,

வெறும் முட்கள் மட்டுமே

முழுதுமாய் தெரிகிறது ....


எழுந்துநிற்கத் தவிக்கும்

எனதிந்த தேசம்

முள்ளந்தண்டு முறிந்துபோய்

கோலூன்றித் தவழ்கிறது ....


அந்தோ !

இது என்ன அவலம் !

சுதந்திர காற்றை - சுத்தமாய் இழந்து

வெறித்த பார்வையும் - மரித்த மனமுமாய்

ஒரு சடவாத தேசத்தில்

இனி நடவாத கதை போல

சமாதானம் வழியெல்லாம்

திரவதை விலங்கிட்டு

தாதிகேட்டு போனதுவோ !


காத்து கிடக்கிறேன் !

என் தேசம் எழ வேண்டும்

மனங்கள் மாற வேண்டும்

மானிடம் மீண்டும்

மறுமலர்ச்சி பெற வேண்டும்


நால்வகை மதமும்

நாம் வாழும் நிலமும் ,

நாமாகி நமதாகி

வளமாகி வாழ்ந்திங்கு

அறிவால் எழுவோம் ,

வரலாறு வரைவோம் ......


வெப்பமில்லா வெயில்,

நனைத்துவிடாத மழை,

சில்லென்று ஒரு காற்று

போர்வை தேடும் - ஓர் குளிர் ,

இயற்கையின்  சிரிப்பு

வரட்சியின் அழுகை

கனவுபோல் வாழ்க்கை ....

தெளிந்த தேசம்

தேன் சிந்தும் சுவாசம்

ஒற்றுமைக்கு எப்போதும்

எம்மிடம் உறைவிடம் ....

இப்படியொரு யுகம்

மீண்டிங்கு வேண்டுமென்று

ஈரவித்த கண்களுடன்

இறைவனிடம் இறைஞ்சுகின்றின்றேன்!

Comment Here

Guidelines to be Followed

#MinorMatters welcomes blog posts and articles that are original and thought provoking, written in a tone that is clear, respectful and engaging. All contributions will be curated prior to publication and contributors will be expected to adhere to the following guidelines as minimum standards for submission.

Accuracy

Only present as fact and/or information content that can be independently verified or content that is appropriately sourced from a reputed third party.

Fairness and thoroughness

Acknowledge that there may be multiple sides to any given issue and present your readers with information that is complete, comprehensive and contextual.

Privacy

We will not publish content that infringes a group or individual’s right to privacy, except in exceptional circumstances where there is a clear and valid public interest in doing so.

Transparency and accountability

Disclose your sources, deal openly with your readers and be accountable for what you submit.

Language

Be considerate of your readers. Do not use language that is obscene or explicit or racist. Do not employ threats, personal attacks or insults.

Disclaimer: the views and opinions expressed in each blog post belong solely to theirauthor and do not necessarily reflect the policies or position of #MinorMatters. Comments on the blog are the sole responsibility of their writers. #MinorMatters reserves the right to withhold publication of blog posts and comments that do not meet the website’s standards and requirements.