පාකිස්ථානයේ සිදුවුණ දේ වගේම අපේ රටෙත් දේවල් සිදුවුණා - වෛරීකතා අනිවාර්යෙන් පාලනය කළ යුතුයි - Jehan Perera

On January 06, 2022