අපි අපේ දරුවන්ට උදාකර දෙන්නේ පසුගාමී සමාජයක් ද ? අපිට මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි ? - Imthiaz Bakeer Markar

On January 06, 2022